Status  preduzeća

Osnivač  preduzeća  je  općina  Ključ, a  kapital  je  100%  državni. Odluka  o  osnivanju  Javnog  komunalnog  preduzeća  "Rad" Ključ  broj  05-02-43/02  od  08.03.2002.godine, donosilac  odluke  Općinsko  vijeće.

Odlukom  broj  05-02- 464/06  od  10.04.2006.godine  Općinsko  vijeće   izvršava statusne  izmjene  preduzeća  a  u  skladu  sa  Zakonom  o  javnim  preduzećima  i preduzeće  nastavlja  poslovati  u  obliku  društva  sa  ograničenom  odgovornošću pod nazivom  JKP“RAD“ d.o.o.  Ključ.

Normativni  okviri  koji  čine  osnovu  za  djelovanje

Svi državni,federalni i kantonalni zakoni,kao i općinske odluke  za  privredna  društva, javna preduzeća te komunalna preduzeća  koji  se  odnose  na  pravnu  i finansijsku  zakonodavnu  regulativu.

Sve Odluke  od strane Osnivača tj. Općinskog vijeća.

Sve Odluke i Pravilnici  koje donose  Skupština i Nadzorni  odbor.

 

Kadrovska  struktura

1. Preduzećem  upravlja direktor  Šaban Koljić, diplomirani  pravnik.

2. Tehnički rukovodilac  i zamjenik direktora  je  Sebiha Čajić, inženjer građevine.

3. Rukovodilac  Službe  za  finansije i zajedničke  poslove   je  Sanela Draganović,

diplomirani ekonomista.

4. Rukovodilac  Radnih jedinica  Senad Salihović, inženjer građevine .

 

Skupština

Skupštinu  društva  imenuje  Općinsko  vijeće,  broji  tri  člana  a  trenutno  su  :

1. Ramić Almir  –  predsjednik

2. Jauzović Fahrudin   –  član

3. Botonjić Edin  –  član

 

Nadzorni  odbor

Nadzorni  odbor  broji  tri  člana  a  to  su :

1.Kujundžić Azra         –   predsjednik

2.Halilović Jasmin    –   član

3.Čajić  Sebiha        –   član   ( iz  reda  radnika )

 Usluge

  Sakupljanje, utovar, odvoz  i  deponovanje  kućnog  smeća

  Sakupljanje  selektiranog  otpada,lagerovanje i predaja  odabranim

operaterima

   sakupljenih sekundarnih sirovina iz otpada

  Održavanje čistoće na javnim površinama

   Odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina

   Održavanje javnih zelenih površina

  Zimsko  održavanje gradskih ulica

  Usluge  higijeničarske službe

  Održavanje spomen obilježja

 

  Organizacijska  uređenost  i  djelovanje

U  2012.godini je  urađena   izmjena  i  dopuna  Pravilnika  o  sistematizaciji  radnih mjesta koja je usklađena  prema  tadašnjim  potrebama  preduzeća.

Preduzeće  je  organizovano  u  dvije  službe  i  to :

1.    Služba  za finansije i zajedničke poslove

2. Tehnička služba

 Radna  jedinica   „Odvoz smeća“

 Radna  jedinica   „Javna higijena"

Služba  za finansije i zajedničke poslove

U  ovoj  službi  se  obavljaju  sljedeći  poslovi :

  obračun  i  fakturisanje  komunalnih  i  drugih  usluga

  podjela računa

  naplata  na  blagajni  i  na  terenu

  prijem  i  rješavanje  reklamacija  korisnika  komunalnih  usluga

  pripreme  za  utuživanje  i  praćenje  tužbi

  svi poslovi vezani  za  finansije  preduzeća

  protokol  ulazne  i  izlazne  pošte

  vođenje  personalnih  dosijea i svi poslovi  iz  radnih  odnosa

  poslovi  sekretara

  postupci  javnih  nabavki

  svi  poslovi  finansijsko-administrativnog  domena  preduzeća

Tehnička služba

Tehnička služba obuhvata dvije radne jedinice i to Radna jedinica „Odvoz  smeća“  i Radna jedinica „Javna higijena“.

 

U Tehničkoj službi se obavljaju sljedeći administrativno-tehnički  poslovi :

  organizacija rada radnih jedinica

  sve evidencije  o otpadu (interni djelovodnik, djelovodnik za općinu Ključ, transportni obrazci, prateći listovi za ambalažni i elektro otpad)

  svakodnevna  evidencija izvršenih aktivnosti (građevinski dnevnik,radni nalozi, sprovodni listovi)

  izrada  obračunskih situacija i ostalih dokumenata  potrebnih za fakturisanje

  izrada ponuda, dinamičkih i finansijskih planova, kompletiranje projekata i praćenje realizacije

  Izrada projekata i kompletiranje prijava na javne pozive

  Izrada tehničke dokumentacije za javne nabavke, kao i učestvovanje u postupcima  javnih nabavki

  Poslovi zaštite na radu

  Poslovi zaštite od požara

  praćenje i izvršavanje monitoringa iz Okolinske dozvole za deponiju Peći

  elektronski unos i  praćenje potrošnje energije u EMIS (Informacioni sistem za upravljanje energijom) i SWIS (sistem upravljanja čvrstim otpadom)

  održavanje i uređivanje   web i fb stranice   Preduzeća

 

Radna  jedinica „Odvoz smeća“

U  ovoj  radnoj  jedinici  se  obavljaju  sljedeći   poslovi:

  sakupljanje, utovar, odvoz  i  deponovanje  kućnog  smeća

  sakupljanje  selektiranog  otpada od domaćinstava i  sa  eko otoka,tretman razdvajanja i presovanja, lagerovanje  i predaja odabranim  operaterima sakupljenih sirovina iz otpada

  organizovanje i  preuzimanje  smeća velikim  otvorenim  kontejnerimaod  korisnika  kolektivnog  stanovanja  i  privatnih  lica

  vanredni  odvozi  smeća, građevinskog  šuta  i  ostalog  materijala  kojise  vozi  na  za to  predviđenu  deponiju

  organizovanje  vanrednih  radova  oko  iskopa  iz  domena niskogradnje

  zimska  služba

  održavanje  pristupnog  puta  do  deponije  Peći  kao  i  samo održavanje  deponije

  dnevni  nadzor  na  deponiji  Peći

  mašinski poslovi iz oblasti građevinarstva

 

Radna jedinica „Javna higijena“

U  ovoj  radnoj  jedinici  se  obavljaju  sljedeći  poslovi :

  svakodnevno održavanje  čistoće na javnim i zelenim površinama

  košenje  i  čišćenje  zelenih  parkovskih površina

  održavanje  drvoreda, cvijeća  i  ukrasnog  šiblja

  čišćenje  i  održavanje  uličnih  slivnika

  održavanje objekata  i uređaja javne urbane opreme

  održavanje  spomen-obilježja, stratišta, mezaristana i grobalja-mezarja kulturno-historijskog značaja

  higijeničarski poslovi oko hvatanja pasa lutalica i  predaja istih Veterinarskoj  stanici

  ne  škodljivo uklanjanje uginulih  životinja

  sve  vrste  ručnih  iskopa